Spis treści

FEDERACJA CAECILIANUM działa w Polsce od roku 1994, na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. W dniu 12 czerwca 2002 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 71157 i od tego momentu uzyskała osobowość prawną.

Historia organizacji cecyliańskich sięga wieku XVI, a konkretnie działalności Giovanni Pierluigi da Palestriny. Zorganizował on w Rzymie związek służący muzyce kościelnej, który zatwierdził papież Grzegorz XIII. Do rzymskich wzorców nawiązał ks. Franciszek Witt, gdy w 1868 r. w Bambergu powołał do życia "Allgemeiner Cacilienverein" (ACV). W Polsce idee ruchu cecyliańskiego próbował zaszczepić ks. Józef Surzyński, który najpierw, w 1884 r. powołał do życia w Poznaniu, a trzy lata później w Krakowie, Towarzystwo św. Wojciecha, na wzór niemieckiej ACV. Oficjalnie w Polsce Związek Chórów Kościelnych powstał w 1926 r. w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, a w 1929 r. w archidiecezji krakowskiej. Dwanaście lat później zatwierdził go Prymas Polski kardynał Hlond. Pomimo reaktywowania go po wojnie, w roku 1950 został rozwiązany. Obecnie, powołane do życia w 1994 roku  stowarzyszenie (do 2008 r. funkcjonujące pod nazwą Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM)  przyczynia się do zwrócenia większej uwagi na rodzaj i jakość śpiewu wykonywanego podczas liturgii. Istnieje biblioteka nutowa, pomagająca dyrygentom w doborze repertuaru. Organizowane są różnego rodzaju seminaria i warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Są one zarówno pracą formacyjną, jak i sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizowane przez Federację konkursy i przeglądy muzyki chóralnej dają możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów między chórami oraz służą promocji dobrych zespołów a słabszym pokazują drogę rozwoju. Mamy nadzieję, że poprzez FEDERACJĘ CAECILIANUM  będziecie Państwo mogli coraz lepiej realizować cele, jakie stawia przed sobą każdy chór uczestniczący w liturgii Kościoła i ją ubogacający. Pragniemy, aby nasza działalność była Państwu pomocna w rozwoju muzycznym i religijnym.

 

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ