Spis treści

FEDERACJA CAECILIANUM działa w Polsce od roku 1994, na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. W dniu 12 czerwca 2002 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 71157 i od tego momentu uzyskała osobowość prawną.

Historia organizacji cecyliańskich sięga wieku XVI, a konkretnie działalności Giovanni Pierluigi da Palestriny. Zorganizował on w Rzymie związek służący muzyce kościelnej, który zatwierdził papież Grzegorz XIII. Do rzymskich wzorców nawiązał ks. Franciszek Witt, gdy w 1868 r. w Bambergu powołał do życia "Allgemeiner Cacilienverein" (ACV). W Polsce idee ruchu cecyliańskiego próbował zaszczepić ks. Józef Surzyński, który najpierw, w 1884 r. powołał do życia w Poznaniu, a trzy lata później w Krakowie, Towarzystwo św. Wojciecha, na wzór niemieckiej ACV. Oficjalnie w Polsce Związek Chórów Kościelnych powstał w 1926 r. w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej, a w 1929 r. w archidiecezji krakowskiej. Dwanaście lat później zatwierdził go Prymas Polski kardynał Hlond. Pomimo reaktywowania go po wojnie, w roku 1950 został rozwiązany. Obecnie, powołane do życia w 1994 roku  stowarzyszenie (do 2008 r. funkcjonujące pod nazwą Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM)  przyczynia się do zwrócenia większej uwagi na rodzaj i jakość śpiewu wykonywanego podczas liturgii. Istnieje biblioteka nutowa, pomagająca dyrygentom w doborze repertuaru. Organizowane są różnego rodzaju seminaria i warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Są one zarówno pracą formacyjną, jak i sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizowane przez Federację konkursy i przeglądy muzyki chóralnej dają możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów między chórami oraz służą promocji dobrych zespołów a słabszym pokazują drogę rozwoju. Mamy nadzieję, że poprzez FEDERACJĘ CAECILIANUM  będziecie Państwo mogli coraz lepiej realizować cele, jakie stawia przed sobą każdy chór uczestniczący w liturgii Kościoła i ją ubogacający. Pragniemy, aby nasza działalność była Państwu pomocna w rozwoju muzycznym i religijnym.

 


I. Co to jest Caecilianum

Federacja Caecilianum jest organizacją stworzoną przez chórzystów i dla chórzystów, po to, by wspierać działania zespołów w ich rodzimych społecznościach lokalnych, a także ewangelizować przez muzykę i tym samym budować wspólnotę Kościoła. Federacja Caecilianum działa w terenie poprzez oddziały:

 • Oddział I Warszawski
 • Oddział II Poznański
 • Oddział III Bydgoski
 • Oddział IV Krakowski

W listopadzie 2008 roku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Związek Chórów Kościelnych Caecilianum zmienił nazwę na Federacja Caecilianum. Federacja zrzesza ponad 130 chórów z terenu całej Polski, w których działa ok. 4500 członków.
Wszystkie zespoły, które chcą należeć do Caecilianum powinny zgłosić chęć wstąpienia albo do Zarządu Oddziału albo bezpośrednio do Zarządu Głównego. Caecilianum jest organizacją, w której wszyscy pracują dla piękna muzyki w liturgii. Uczymy się od siebie wzajemnie i od najlepszych specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Głównym celem Federacji Caecilianum jest dbałość o piękno muzyki chóralnej o przeznaczeniu liturgicznym. Organizując liczne przeglądy, konkursy i festiwale Caecilianum stara się pokazywać i promować wartościową muzykę sakralną. Dąży również do podnoszenia jej poziomu wykonawczego poprzez organizowanie kursów wokalnych, warsztatów chóralnych i warsztatów mistrzowskich z emisji głosu, dyrygentury a także kongresów, sympozjów i szkoleń dla animatorów życia muzycznego Kościoła. Pomocą w realizacji wszystkich tych celów jest stworzona przez Federację biblioteka nutowa, w której gromadzona jest wartościowa literatura chóralna.

Federacja jest organizacją otwartą. Każdy chór, zespół czy orkiestra może do niej wstąpić. Są wśród nas zespoły działające przy uczelniach, szkołach czy domach kultury. Jedynym warunkiem członkostwa jest gotowość do realizacji celów oraz akceptacja i przestrzeganie postanowień Statutu Federacji. Wszyscy członkowie władz Federacji to jest Zarządów, Komisji Artystycznych i Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli pracują społecznie zgodnie z § 10 pkt. 2 Statutu Federacji.

Organizując Caecilianum zamierzaliśmy wspólnie:

 • Pielęgnować muzykę religijną i podnosić poziom jej wykonywania przez zespoły Caecilianum,
 • Promować wartościową twórczość muzyczno-liturgiczną i chronić dobra religijnej kultury muzycznej poprzez organizowanie bibliotek i wydawnictw,
 • Pomagać zespołom poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów chóralnych, wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie ciekawych utworów i opracowań,
 • Kształtować postawy służenia Bogu i ludziom oraz przyczyniać się w ten sposób do pogłębienia wiary i wrażliwości na wartości duchowe człowieka.

Wszystkie cele Caecilianum wymienione są w Statucie w rozdziale II.


II. Jak Caecilianum działa ?

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie konkursów z udziałem jury, które dokonuje oceny i przydziela nagrody;
 • organizowanie przeglądów i spotkań chórów z okazji wspomnienia św. Cecylii, na których każdy Zespół może zaprezentować swój program oraz pochwalić się swoimi osiągnięciami i postępami, których dokonał w ostatnim czasie. Podczas przeglądów i spotkań chórów nie ma jury i nie są przyznawane nagrody. Organizowane są również przeglądy, na których zaproszeni jurorzy przysłuchują się występującym zespołom, a następnie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i radami z dyrygentami poszczególnych zespołów w trakcie rozmowy „w cztery oczy”;
 • organizowanie warsztatów emisyjnych i dyrygenckich;
 • przygotowywanie oprawy muzycznej przez połączone chóry większych uroczystości kościelnych takich jak Kongres Eucharystyczny czy wizyta Ojca Świętego;
 • prowadzenie biblioteki nutowej (tradycyjnej, papierowej, w warszawskiej siedzibie Federacji) oraz ogólnodostępnej internetowej Biblioteki Utworów Chóralnych dostępnej na stronie http://biblioteka.caecilianum.eu. Warto zaznaczyć, że w bibliotece znajdują się nuty w formacie pdf gotowe do pobrania i wydrukowania w dowolnej ilości egzemplarzy; reprezentowanie chórów i prowadzenie w imieniu chórów wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z prowadzoną działalnością artystyczną;
 • reprezentowanie chórów i prowadzenie w imieniu chórów wszystkich spraw formalno – prawnych związanych z prowadzoną działalnością artystyczną.

III. Co na co dzień daje przynależność do Federacji Caecilianum

 1. Zespół należący do Caecilianum ma osobowość prawną, z której może korzystać za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
 2. Zespół może korzystać z konta bankowego Caecilianum dla swoich potrzeb. Dla Każdego Zespołu prowadzone jest specjalne subkonto,
 3. Zespół, wykorzystując osobowość prawną Caecilianum, może pozyskiwać dotacje celowe od Jednostek Samorządu Terytorialnego i sponsorów,
 4. Caecilianum w imieniu zespołu może wystawić rachunek za wykonane przez zespół koncerty,
 5. Możliwe jest korzystanie z biblioteki nutowej (w tym internetowej, dostępnej tylko do celów wewnętrznych Federacji po zalogowaniu się na stronie Caecilianum),
 6. Zespół może korzystać z organizowanych przez Caecilianum warsztatów i szkoleń chóralnych oraz dyrygenckich współfinansowanych lub finansowanych w całości przez Federację i prowadzonych przez wybitnych śpiewaków, chórmistrzów i specjalistów z innych dziedzin muzyki (np. chorału gregoriańskiego, zasad muzyki i kształcenia słuchu, higieny i rehabilitacji głosu, przepisów liturgicznych dotyczących muzyki kościelnej itd.),
 7. Zespół może pozyskiwać środki finansowe na potrzeby chóru z darowizn od osób fizycznych i prawnych.
 8. Zespół może brać udział w spotkaniach, przeglądach, festiwalach i konkursach chóralnych organizowanych przez Federację,
 9. Zespół może współredagować własną stronę internetową w ramach strony Caecilianum (zamieszczać relacje z działalności chóru, historii chóru, informacji o dyrygencie, reklam organizowanych przez siebie koncertów, galerii zdjęć chóru itd.),
 10. Zespół może korzystać z opieki nad swoją działalnością artystyczną poprzez współpracę z Komisją Artystyczną Oddziału,
 11. Zespół może uzyskać pomoc organizacyjną i merytoryczną przy wypełnianiu wniosków i podpisywaniu umów cywilno-prawnych o finansowanie swojej działalności.

IV. Obowiązki członka Federacji Caecilianum

 1. Składanie raz do roku w terminie do 31 stycznia roku następnego Sprawozdania rocznego z prowadzonej działalności, Deklaracji składkowej zawierającej aktualną listę członków chóru według stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz aktualizacji danych tele-adresowych (Karta aktualizacyjna).
 2. Wpłacanie raz do roku składki członkowskiej w wysokości 10 zł. za każdą osobę wyszczególnioną w Deklaracji składkowej. 
 3. Uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w zebraniach i spotkaniach organizacyjnych Federacji.

V. Zasady rozliczeń finansowych

W ramach Caecilianum każdy zespół ma prowadzone następujące konta:

 • subkonto” – na tym koncie gromadzone są środki z darowizn oraz usług artystycznych prowadzonych przez chóry, za które Caecilianum w imieniu Zespołu wystawia rachunek;
 • dotacje” – na tym koncie gromadzone są środki uzyskane z dotacji celowych, zgodnie z podpisanymi umowami, pochodzące ze źródeł budżetowych takich jak: Dzielnica, Miasto, Gmina, Powiat, Sejmik Wojewódzki, Ministerstwo (Kultury, Polityki Społecznej i inne), Unia Europejska;

Koszty prowadzenia tych kont, to jest prowadzenie księgowości, obsługa bankowa (koszty prowadzenia konta i przelewów bankowych), koszty administracyjne, koszty prowadzenia dotacji i inne, pochodzą  z następujących źródeł:

 • składki członkowskie"

 Na żądanie chór może otrzymać wyciąg ze swoich kont (subkonta i konta dotacje).


VI. Co zrobić, żeby zostać Członkiem Caecilianum

 1. Wypełnić Kartę Rejestracyjną i przesłać elektronicznie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pocztą na adres Zarządu Głównego Federacji (Artur Baciel, Prezes Zarządu Głównego, Federacja Caecilianum, ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa)
 2. Do Karty Rejestracyjnej należy dołączyć listę członków – Wyciąg z rejestru oraz wypełnione przez każdego członka zespołu chcącego przystąpić do Federacji deklaracje członkowskie
 3. Zarząd Główny po podjęciu decyzji o przyjęciu chóru do Federacji przesyła chórowi Zaświadczenie o wpisie do rejestru Federacji z nadanym numerem rejestru chóru.

VII. Trochę informacji na zakończenie

Caecilianum jako osobę prawną utworzyliśmy po to, aby wykorzystać możliwości, które daje polskie prawo do pozyskiwania środków finansowych i prawnych wspomagających i ułatwiających realizację naszych celów. Członkowie Caecilianum nie muszą tworzyć własnego stowarzyszenia, aby uzyskać osobowość prawną. Koszty finansowe i obowiązki prawne wynikające z prowadzenia stowarzyszenia (sprawozdawczość do ministerstwa, Urzędu Skarbowego w tym przygotowanie bilansu i prowadzenie księgowości, nadzorowanie wydatków, inicjowanie działań artystycznych i szkoleniowych, itd.) podzieliliśmy między członków Caecilianum. Zarząd Główny nadzoruje i odpowiada prawnie i finansowo za całą działalność Federacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zespoły natomiast korzystają w pełni z dobrodziejstw posiadania osobowości prawnej. Muszą tylko przestrzegać wewnętrznych regulaminów i uchwał.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś od siebie dać innym bądź chcą czerpać z tego, co już inni dali.

Zarząd Główny

Warszawa, październik 2023 r.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ