STATUT

FEDERACJI CAECILIANUM

22 stycznia 2011 roku

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Federacja Caecilianum, zwana dalej Federacją jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem obejmującym swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, działającym na rzecz rozwoju kultury i sztuki w szczególności muzyki i śpiewu. Czas działania Federacji jest nieograniczony. Dla właściwego realizowania swych celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

Siedzibą Federacji jest Warszawa.

 

§ 3

Federacja działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. Federacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4

 1. Federacja posiada osobowość prawną.
 2. Federacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
 3. Oddziały mają prawo powoływać grupy członkowskie, zwane dalej Zespołami.
 4. Każdy Zespół należy do jednego z Oddziałów Federacji i podlega pod względem organizacyjnym Zarządowi tego Oddziału.
 5. Federacja dla realizacji swych celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

§ 5

Federacja może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbieżnych celach.

 

§ 6

Federacja używa własnych odznak organizacyjnych i pieczęci okrągłej oraz podłużnej z nazwą, adresem oraz numerami REGON, NIP i KRS Federacji.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 7

Celem Federacji jest:

 1. pielęgnowanie muzyki religijnej i podnoszenie poziomu jej wykonywania,
 2. kształtowanie estetyki muzycznej zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
 3. kultywowanie tradycyjnych form śpiewu liturgicznego,
 4. promowanie wartościowej twórczości muzycznej zespołowej i solistycznej (wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej),
 5. działalność naukowa, edukacyjna, oświatowo-wychowawcza w zakresie muzyki i śpiewu sakralnego,
 6. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kultury i sztuki sakralnej,
 7. ochrona dóbr religijnej kultury, sztuki i tradycji muzycznej,
 8. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a zwłaszcza pomoc Zespołom, chórom,
 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. inspirowanie działań zmierzających do realizacji postanowień Kościoła dotyczących muzyki i śpiewu,
 11. kształtowanie pozytywnych postaw odpowiedzialności za Kościół,
 12. przyczynianie się do pogłębiania wiary i wrażliwości na wartości duchowe,
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z nauczaniem Kościoła.

 

 

§ 8

Cele wymienione w paragrafie poprzednim Federacja realizuje w szczególności przez:

 1. aktywne uczestniczenie w życiu liturgicznym Kościoła,
 2. wykonywanie i organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, przeglądów itp.,
 3. tworzenie bibliotek literatury muzycznej: nut, książek, taśm, płyt itp.,
 4. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą zagadnień muzyki sakralnej,
 5. organizowanie i prowadzenie wydawnictw nut, publikacji, fonografii itp.,
 6. aranżowanie spotkań informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla dyrygentów, organistów, kantorów, animatorów liturgicznych, oraz szkoleń dla dyrygentów i chórzystów,
 7. organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin muzyki i śpiewu, edukacji w celu kształcenia i przygotowania zawodowego kompetentnej kadry odpowiedzialnej za muzykę i śpiew w parafiach, duszpasterstwach i innych wspólnotach,
 8. organizowanie odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów dla osób duchownych i świeckich, odpowiedzialnych za wychowanie muzyków kościelnych,
 9. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje, prelekcje, konferencje, wykłady, dyskusje,
 10. organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez sportowych rekreacyjnych i innych imprez integracyjnych,
 11. organizowanie innych imprez kulturalnych związanych z twórczością sakralną,
 12. podejmowanie działań studialnych i analitycznych oraz naukowo-badawczych nad stanem muzyki sakralnej,
 13. opracowywanie raportów oceniających sytuację muzyki sakralnej oraz śpiewu,
 14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 15. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi i zespołami wokalno-instrumentalnymi z różnych krajów,
 16. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
 17. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
 18. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne realizujące podobne cele,
 19. działania służące obronie wartości wymienionych w § 7 oraz sprzyjające ich rozwojowi,
 20. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

 

§ 9

 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Federacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
  1. wykonywanie i organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, przeglądów itp.,
  2. tworzenie bibliotek literatury muzycznej: nut, książek, taśm, płyt itp.,
  3. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą zagadnień muzyki sakralnej,
  4. organizowanie i prowadzenie wydawnictw nut, publikacji, fonografii itp.,
  5. aranżowanie spotkań informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla dyrygentów, organistów, kantorów, animatorów liturgicznych, oraz szkoleń dla dyrygentów i chórzystów,
  6. organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin muzyki i śpiewu, edukacji w celu kształcenia i przygotowania zawodowego kompetentnej kadry odpowiedzialnej za muzykę i śpiew w parafiach, duszpasterstwach i innych wspólnotach,
  7. organizowanie odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów dla osób duchownych i świeckich, odpowiedzialnych za wychowanie muzyków kościelnych,
  8. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, dni skupienia, rekolekcje, prelekcje, konferencje, wykłady, dyskusje,
  9. organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez sportowych rekreacyjnych i innych imprez integracyjnych,
  10. organizowanie innych imprez kulturalnych związanych z twórczością sakralną,
  11. podejmowanie działań studialnych i analitycznych oraz naukowo-badawczych nad stanem muzyki sakralnej,
  12. opracowywanie raportów oceniających sytuację muzyki sakralnej oraz śpiewu,
  13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  14. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi i zespołami wokalno-instrumentalnymi z różnych krajów,
  15. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
  16. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
  17. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne realizujące podobne cele
 3. Federacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie niepokrywającym się ze statutową działalnością odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w ust. 2.

 

§ 10

 1. Federacja realizując powyższe cele opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy. Dla prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników, także spośród członków.
 2. Członkowie Zarządu Głównego (Oddziału), Głównej Komisji Rewizyjnej (Oddziału) i Komisji Artystycznej przy Zarządzie Głównym (Oddziału) pełnią przyjęte funkcje honorowo i nie mogą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenia.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 12

Członkami Federacji mogą być:

 1. osoby fizyczne, tworzące schole liturgiczne, chóry, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne itp., działające przy różnych ośrodkach duszpasterskich Kościoła rzymsko-katolickiego,
 2. inne osoby fizyczne i prawne akceptujące cele Federacji.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Zarządu Głównego Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, popartego uchwałą podjętą przez Zarząd Oddziału Federacji, który rekomenduje kandydata. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu Głównego oraz Zarząd Oddziału.
 3. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
  1. czynnie współdziałać w realizacji programu Federacji,
  2. brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Federacji,
  3. regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Federacji,
  4. regularne płacić składki przewidziane dla członków zwyczajnych.
 4. Prawem członka zwyczajnego jest:
  1. uczestniczyć osobiście lub za pośrednictwem delegatów w zjazdach Federacji,
  2. wybierać i być wybieranym osobiście lub za pośrednictwem delegatów do władz Federacji,
  3. występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji,
  4. otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji,
  5. uczestniczenie w inicjatywach Federacji, w szczególności w działaniach artystycznych i formacyjnych organizowanych przez Federacja,
  6. prowadzić w ramach Zespołu działalność artystyczną i organizatorską,
  7. korzystać z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Federacja w celach zgodnych z działalnością statutową,
  8. korzystać z wszelkiej pomocy Federacji zgodnie z wewnętrznymi regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
  9. nosić odznakę.

 

 

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Federacji a także zobowiązała się do stałego świadczenia na rzecz Federacji. Członków wspierających przyjmuje Prezes Zarządu Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków wspierających.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
  1. udzielanie moralnego wsparcia zasadom i inicjatywom Federacji,
  2. spełnianie stałego świadczenia na rzecz Federacji, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem,
  3. regularne płacenie składek przewidzianych dla członków wspierających.
 3. Prawem członka wspierającego jest:
  1. występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji,
  2. otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji,
  3. uczestniczenie w inicjatywach Federacji,
  4. korzystanie z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez Federacji w celach zgodnych z działalnością statutową,
  5. korzystanie z wszelkiej pomocy Federacji zgodnie z wewnętrznymi regulaminami udzielania pomocy uchwalonymi przez Zarząd,
  6. noszenie odznaki.

 

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i pragnie wspierać majątkowo lub w inny sposób działalność Federacji. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Główny Federacji.
 2. Ust. 2 i 3 § 14 stosuje się odpowiednio.

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Federacji lub realizacji jego celów a w szczególności położyła szczególne i wybitne zasługi dla muzyki sakralnej.
 2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Federacji.
 3. Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Krajowego Zjazdu Delegatów z głosem doradczym, a także noszenia odznaki.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

 

§ 17

 1. Członkiem wspierającym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Krajowego Zjazdu Delegatów oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji.
 2. Członkiem wspierającym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji.
 3. Członkami Federacji mogą być także cudzoziemcy oraz obywatele Unii Europejskiej nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§18

Obowiązkiem wszystkich członków Federacji jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Federacji, a także dbanie o dobre imię Federacji.

 

§ 19

Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Federacji są: upomnienie, nagana, zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz Federacji, zawieszenie w prawach członka oraz wykluczenie z grona członków Federacji.

 

§ 20

 1. Utrata członkostwa w Federacji następuje poprzez:
  1. dobrowolne wystąpienie,
  2. wykluczenie z grona członków przez Zarząd Główny w sytuacji niespełniania obowiązków określonych w § 18.
  3. skreślenie z listy członków na mocy uchwały właściwego Zarządu Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez rok, pomimo upomnienia, stwierdzone przez Zarząd,
  4. skreśleniu z listy członków, na mocy uchwały Zarządu Zespołu, jeżeli członek zwyczajny Federacji zaprzestał czynnego udziału w pracy Zespołu przez okres co najmniej 6 miesięcy.
  5. śmierć członka.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1 pkt 2), członek zwyczajny Federacji może odwołać się, za pośrednictwem Zarządu Głównego, do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 3. Od uchwały Zarządu Oddziału, o której mowa w ust. 1 pkt 3), członek zwyczajny Federacji może odwołać się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 4. Od uchwały Zarządu Zespołu, o której mowa w ust. 1 pkt 4), członek zwyczajny Federacji może odwołać się do Zarządu Oddziału w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 5. Odwołania, o których mowa w ust. 2-4 rozpatrywane są na najbliższych zebraniach bądź posiedzeniach właściwych gremiów.

 

§ 21

Szczegółowe kwestie proceduralne, dotyczące przyjmowania w poczet członków Federacji oraz dotyczące utraty członkostwa w Federacji, nie unormowane w Statucie, regulaminie właściwej władzy Federacji, może regulować regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.

 

§ 22

 1. Zarząd Główny może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równoważne świadczenia.
 2. Jeżeli świadczeniem, o którym mowa w ust. 1 będzie świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy, nie będzie nawiązywany stosunek pracy. Przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stosuje się.

 

 

Rozdział IV

WŁADZE FEDERACJI

1. Przepisy ogólne

 

§ 23

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (posiedzenia).
 2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu (posiedzeniu) uczestniczyła minimum 1/3 uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu (posiedzeniu) prawidłowo powiadomieni. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Krajowego Zjazdu Delegatów (Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału) zwołanym w drugim terminie.
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że właściwe władze Federacji postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba, że właściwe władze postanowią inaczej.
 4. Ust. 2 zd. 2 nie stosuje się w sytuacji, o której mowa w § 27 ust. 8 pkt 7).

 

§ 24

 1. Oświadczenia woli składają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes Zarządu Głównego.
 2. Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes Zarządu Głównego.

 

§ 25

 1. Szczegółowy regulamin, określający sposób zwoływania zjazdów delegatów, przebieg zebrań i posiedzeń, ustalania porządku i prowadzenia obrad, sposób głosowania i zgłaszania wniosków oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie, uchwala na wniosek Zarządu Głównego Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Funkcjonowanie Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału może regulować regulamin przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

2. Władze krajowe Federacji

 

§ 26

Władzami Krajowymi Federacji są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

 

Krajowy Zjazd Delegatów

 

§ 27

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Federacji, i jest zwoływany przez Zarząd Główny co dwa lata.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w przypadku:
  1. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny,
  2. wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. pisemnego żądania co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Federacji lub 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.
 4. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania, i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd zawiadamia Zarządy Oddziałów co najmniej 21 dni przed terminem w sposób określony w regulaminie.
 6. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
  1. z głosem decydującym: delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zjazdach Delegatów oraz członkowie Zarządu Głównego,

 

  1. z głosem doradczym: członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi Zarządów Oddziałów, członkowie Komisji Artystycznej i przewodniczący Komisji Artystycznych Oddziałów - o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi.
 1. Na Krajowy Zjazd Delegatów Oddziały Federacji wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych. Liczba delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być ograniczona do 5 delegatów z każdego Oddziału. Kadencja delegata trwa dwa lata
 2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  2. odwoływanie Zarządu Głównego większością 2/3 głosów,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
  4. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Federacji, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Federacji,
  6. uchwalanie zmian Statutu,
  7. rozwiązanie Federacji większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
  8. nadawanie godności członka honorowego,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,
  10. uchwalanie regulaminów, o których mowa w § 25 Statutu,
  11. rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia
 3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów wiążą wszystkich członków Federacji.

 

 

 

Zarząd Główny

 

§ 28

 1. Zarząd Główny składa się z 5 - 12 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 6 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Artystycznej, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.
 4. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. reprezentowanie Federacji,
  2. kierowanie pracą i całością działalności Federacji,
  3. zwoływanie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów,
  4. przygotowywanie ogólnego programu działań Federacji,
  5. skreślanie członków Federacji,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji, a w szczególności określanie zasad wydatkowania funduszy związkowych, w tym nadzór nad wydatkowaniem funduszy związkowych przez Zarządy Oddziałów,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków i trybu ich płacenia,
  8. ustalanie składek Oddziałów na rzecz Federacji,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oraz określenia terenu działania Oddziału,
  10. prowadzenie nadzoru nad pracą biblioteki Federacji,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym o dotacje, subwencje, darowizny i dofinansowania działalności związkowej i artystycznej,
  12. przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
  13. do innych zadań Zarządu Głównego należy w szczególności praktyczna organizacja sposobów realizacji celów Federacji zgodnie z § 8 Statutu.
 5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Federacji.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 7. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Głównej Komisji Rewizyjnej i Krajowemu Zjazdowi Delegatów. Niezatwierdzenie sprawozdania i nieudzielanie absolutorium przez Krajowy Zjazd Delegatów powoduje ustąpienie całego składu Zarządu.

 

§ 29

 1. W wypadku ustąpienia członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do wysokości połowy składu pochodzącego z wyboru.
 2. Kandydatami na zwolnione miejsca w składzie Zarządu są w pierwszej kolejności osoby znajdujące się na liście kandydatów na członków Zarządu Głównego sporządzonej w trakcie ostatniego Krajowego Zjazdu Delegatów, na którym dokonywany był wybór Zarządu, a którzy nie zostali wybrani.
 3. Niezatwierdzenie decyzji, o której mowa w ust. 1 przez najbliższe zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów powoduje wygaśnięcie mandatu członka Zarządu i wybór nowego członka Zarządu.
 4. Kadencja nowego członka Zarządu wybranego na wakujące miejsce upływa z końcem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka.

 

§ 30

 1. Przy Zarządzie Głównym Federacji może działać Komisja Artystyczna, która jest ciałem opiniodawczo - doradczym w zakresie zagadnień muzycznych.
 2. Zarząd Główny powołuje Przewodniczącego Komisji Artystycznej oraz na jego wniosek innych członków tej Komisji.

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 31

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 4 lat Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, ani w Zarządzie Oddziału i w Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Członkiem Komisji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Federacji; także z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. bieżąca kontrola działalności Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium,
  4. występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 6. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

§ 32

Wakaty w Głównej Komisji Rewizyjnej obsadzane są w trybie jej wyboru przez zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

 

Rozdział V

ODDZIAŁY FEDERACJI

1. Postanowienia ogólne

 

§ 33

 1. Terenem działania Oddziału Federacji jest obszar jednej lub kilku diecezji bądź jednego lub kilku województw.
 2. Podstawę utworzenia Oddziału Federacji stanowi uchwała Zarządu Głównego, podjęta na podstawie wniosku zgłoszonego przez co najmniej 5 Zespołów działających na obszarze jednej lub kilku diecezji bądź jednego lub kilku województw, które mają się stać terenem działania Oddziału Federacji.
 3. Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu Oddziału Federacji określa teren działania tego Oddziału.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV.

 

2. Władze Oddziału

 

§ 34

Władzami Oddziału Federacji są:

 1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

Walny Zjazd Delegatów Oddziału

 

§ 35

 1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Federacji w Oddziale, i jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz w roku.
 2. Walny Zjazd Delegatów Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału w przypadku:
  1. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału,
  2. wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. pisemnego żądania co najmniej 1/3 liczby Zespołów zrzeszonych w Oddziale.
 4. Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 5. W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział:
  1. z głosem decydującym: delegaci Zespołów, członkowie Zarządu Oddziału,
  2. z głosem doradczym: członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, członkowie Komisji Artystycznej Oddziału prezesi i dyrygenci (kierownicy Zespołów), przewodniczący komisji artystycznych Oddziałów - o ile nie zostali wybrani delegatami oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, jeśli Nadzwyczajny Walnym Zjazd Delegatów został zwołany z inicjatywy Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Zespoły wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych Zespołu. Liczba delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd może być ograniczona do 1 delegata z każdego Zespołu. Kadencja delegata trwa rok.
 7. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału należy:
  1. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  2. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji,
  3. odwoływanie Zarządu Oddziału większością 2/3 głosów,
  4. ocena działalności Federacji w Oddziale oraz ocena działalności Zarządu Oddziału,
  5. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
  6. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału,
  8. uchwalanie Regulaminu Zespołu, o którym mowa w § 39 ust. 2,
  9. rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i wniosków delegatów.
 8. Uchwały Walnego Zjazdu Oddziału wiążą członków Federacji w Oddziale.

 

Zarząd Oddziału

 

§ 36

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 - 7 członków wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona co najmniej Prezesa, Sekretarza, Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd Oddziału bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu Oddziału i reprezentuje Zarząd.
 3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Artystycznej Oddziału, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub ich zastępcy a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Oddziału.
 4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie Oddziału,
  2. kierowanie pracą Federacji w Oddziale,
  3. zwoływanie obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
 5. Zarząd Oddziału składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej Oddziału i Walnemu Zjazdowi Delegatów Oddziału.

 

§ 37

 1. Przy Zarządzie Oddziału może działać Komisja Artystyczna, jako ciało opiniodawczo - doradcze w zakresie zagadnień muzycznych.
 2. Zarząd Oddziału powołuje Przewodniczącego Komisji Artystycznej oraz na jego wniosek innych członków tej Komisji. Przewodniczącym Komisji Artystycznej może zostać także członek Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału na okres 2 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, ani w Zarządzie Oddziału i w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. bieżąca kontrola i ocena działalności Federacji w Oddziale i Zarządu Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
  3. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
  4. występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
 4. Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału. Komisja na zakończenie swej kadencji składa sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

 

Rozdział VI

ZESPÓŁ – GRUPA CZŁONKOWSKA FEDERACJI

1. Postanowienia ogólne

 

§ 39

 1. Zespół jest podstawową formą organizacyjną skupiającą członków zwyczajnych Federacji i liczy minimum 5 członków.
 2. Zespół działa przy ośrodku duszpasterskim i prowadzi działalność w oparciu o własny regulamin, zwany dalej Regulaminem.

 

2. Władze Zespołu

Zarząd Zespołu

 

§ 40

 1. Zarząd Zespołu składa się z 1-5 osób.
 2. Zarząd Zespołu kieruje działalnością artystyczną i organizacyjną Zespołu w oparciu o Regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Oddziału
 3. Zarząd Zespołu przedstawia Zarządowi Oddziału sprawozdanie z działalności Zespołu raz w roku, w sposób i w terminie określonym w Regulaminie.

 

Opiekun Zespołu

 

§ 41

 1. Zespół może mieć opiekuna. Opiekunem Zespołu może być osoba duchowna delegowana, na wniosek Zarządu Oddziału, przez biskupa diecezjalnego, proboszcza lub rektora kościoła, na którego terenie Zespół działa, z zastrzeżeniem § 42 ust. 3.
 2. Do obowiązków Opiekuna Zespołu należą:
  1. prowadzenie pracy duszpasterskiej w Zespole,
  2. pomoc Dyrygentowi w przygotowaniu oprawy muzycznej liturgii.
 3. Do kompetencji Opiekuna Zespołu należy:
  1. troska o sprawy wiary i moralności katolickiej.
 4. Opiekun Zespołu, mianowany przez kompetentną władzę duchowną, nie jest moderatorem w rozumieniu przepisów prawa kanonicznego.

 

Dyrygent Zespołu

 

§ 42

 1. Dyrygentem Zespołu może zostać muzyk będący praktykującym katolikiem.
 2. Dyrygenta zatwierdza na wniosek Zarządu Zespołu proboszcz lub rektor kościoła, przy którym Zespół działa.
 3. W przypadku, gdy Dyrygent jest osobą duchowną, może on równocześnie pełnić obowiązki Opiekuna Zespołu.
 4. Dyrygent winien dążyć do postawienia i utrzymania Zespołu na możliwie wysokim poziomie artystycznym; starać się o zapoznanie śpiewaków z religijną kulturą muzyczną, zwłaszcza polską.

 

 

 

Rozdział VII

MAJĄTEK FEDERACJI

 

§ 43

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Federacji oraz z ofiarności publicznej.

 

§ 44

W przypadku powołania Federacji do dziedziczenia Federacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

§ 45

Federacja może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 46

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych Federacji.

 

§ 47

 1. Federacja posiadający status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 3 zd. 2 Statutu.
 2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
 3. Dochody Federacji z pozostałych źródeł mogą być w szczególności wydatkowane na potrzeby członków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny z zastrzeżeniem art. 20 pkt 7) ustawy przywołanej w ust. 1, polegającym na tym, że zakazuje się uprzywilejowania w stosunkach cywilnoprawnych członków Federacji, członków organów Federacji, pracowników oraz ich osób bliskich w stosunku do osób trzecich w ten sposób, że zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w Federacji małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania majątku Federacji na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 48

 1. Federacja prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Federacja opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

 

§ 49

W przypadku rozwiązania Federacji cały majątek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski z przeznaczeniem na cele określone w Statucie Federacji.

 

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 50

Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z § 27 ust. 8 pkt 6) i po wpisaniu zmian do KRS.

 

§ 51

 1. Federacja może zostać rozwiązany uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, zgodnie z § 27 ust. 8 pkt 7).
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zarząd Główny zawiadamia o podjętej decyzji Konferencję Episkopatu Polski oraz przygotowuje postępowanie likwidacyjne.
 3. Podejmując uchwałę Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Przepisu § 23 ust. 2 zd. 2 nie stosuje się.

 

 

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ