Komisja Artystyczna Federacji Caecilianum ogłasza Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Hymn I Kongresu Federacji Caecilianum.
W związku ze zmianą terminu Kongresu, przedłużony został termin zgłoszeń do 30 czerwca 2014 roku. Hymn, zwycięzca konkursu, zostanie wykonany w czasie  trwania Kongresu.
 
Oryginalne kompozycje na 4-głosowy chór mieszany, z tekstem nawiązującym do Hasła Kongresu opartego na słowach świętego Augustyna Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem…,  należy nadsyłać do 30 czerwca 2014 r na adres Przewodniczącego Komisji Artystycznej prof. Mariusza Kończala.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego

na Hymn I Kongresu Federacji Caecilianum

Śpiewajcie swoim życiem…

 1. Przedmiotem Konkursu jest kompozycja – hymn przeznaczony na amatorski czterogłosowy chór mieszany a cappella z możliwością wykonywania go z towarzyszeniem organów lub innych instrumentów.
 2. Hymn będzie wykonywany przez chóry podczas I Kongresu Federacji Caecilianum w Krakowie w dn. 19-21 września 2014 r.
 3. Tekst hymnu winien nawiązywać do hasła Kongresu opartego na słowach świętego Augustyna Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem…
 4. Forma kompozycji powinna być utrzymana w metrum parzystym, zwarta harmonicznie, tonalna, o budowie zwrotkowej.
 5. Zwrotki hymnu mają być wyłącznie jednogłosowe, refren 4-głosowy – nie dłuższy niż 8 taktów.
 6. Czas trwania hymnu – od 4 do 8 minut.
 7. Ocenie konkursowej podlega wyłącznie własna, oryginalna kompozycja. Opracowania pieśni nie będą rozpatrywane.
 8. Organizatorem Konkursu jest Komisja Artystyczna Zarządu Głównego Federacji Caecilianum.
 9. Oznaczone godłem literowym prace w czterech egzemplarzach i zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą ksero potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, notka biograficzna, należy przysłać do dnia 30 czerwca 2014 r. na następujący adres Przewodniczącego Komisji Artystycznej:

  Prof. Mariusz Kończal
  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
  ul. J. Słowackiego 7
  85-008 Bydgoszcz

 10. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jedną kompozycję. Obowiązuje wpisowe w wysokości 30 zł za każdy utwór płatne na konto:

  Federacja Caecilianum
  ul. Dewajtis 3
  01-815 Warszawa
  BZ WBK07 1090 1753 0000 0001 0338 1791
  tytułem: Hymn Kongresu Caecilianum – z podaniem wybranego godła

 11. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być nagrodzone, wykonane, wydane i nagrane przed ogłoszeniem wyników.
 12. Jury powołane z członków Komisji Artystycznej Federacji Caecilianum przyzna Nagrodę za najlepszy Hymn I Kongresu Federacji Caecilianum w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 13. Decyzje Jury są nieodwołalne.
 14. Partytury nieczytelne nie będą rozpatrywane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 1 września 2014 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną (e-mailem). Informacja zamieszczona będzie także na stronie internetowej http://www.caecilianum.eu.
 16. Laureat Konkursu przekaże wszystkie prawa autorskie hymnu do wyłącznego wykorzystywania przez Federację Caecilianum.
 17. Nadesłanie partytur jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.
Załączniki:
Pobierz plik (Kongres_Hymn-Konk_Komp.doc)Kongres_Hymn-Konk_Komp.doc[ ]32 kB
Pobierz plik (Kongres_Hymn-Konk_Komp-1.pdf)Kongres_Hymn-Konk_Komp-1.pdf[ ]203 kB