STATUT

FEDERACJI CAECILIANUM

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Federacja Caecilianum, zwana dalej Federacją jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, którego Statut został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.
 2. Federacja jest organizacją katolicką, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 3. Federacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
 4. Czas działania Federacji jest nieograniczony.

§ 2

 1. Siedzibą Federacji jest Warszawa.
 2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Federacja może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania i o zbieżnych celach.

§ 3

 1. Federacja posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Federacja działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, prawa kanonicznego i niniejszego Statutu.
 3. Federacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4

 1. Federacja podlega, zgodnie z kan. 305 KPK, nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski poprzez Komisję do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która zatwierdza asystenta kościelnego zaproponowanego przez Zarząd Główny.
 2. Asystent kościelny czuwa nad duchowymi, duszpasterskimi i prawno-kanonicznymi aspektami działalności Federacji.
 3. Wycofanie asystenta jest równoznaczne z utratą aprobaty Konferencji Episkopatu Polski w stosunku do działań realizowanych przez Federację i skutkuje pozbawieniem prawa do prowadzenia działalności jako prywatne stowarzyszenie wiernych w rozumieniu kan. 321-326 KPK.

§ 5

 1. Federacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały.
 2. Członkowie Federacji tworzą grupy zwane dalej Zespołami.
 3. Każdy Zespół należy do jednego z Oddziałów Federacji i podlega pod względem organizacyjnym Zarządowi tego Oddziału.

§ 6

 1. Federacja używa pieczęci podłużnej z nazwą, adresem oraz numerami REGON, NIP i KRS Federacji.
 2. Federacja używa własnych odznak organizacyjnych i pieczęci okrągłej

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Federacja działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki, w szczególności muzyki.
 2. Celem Federacji jest:
 3. pielęgnowanie muzyki religijnej i podnoszenie poziomu jej wykonywania;
 4. kształtowanie właściwej estetyki wykonawstwa muzycznego zgodnie z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego;
 5. kultywowanie tradycyjnych form śpiewu liturgicznego oraz muzyki kościelnej, zgodnie z wytycznymi Kościoła rzymsko-katolickiego;
 6. promowanie wartościowej twórczości muzycznej;
 7. działalność naukowa, edukacyjna i wychowawcza w zakresie muzyki zwłaszcza śpiewu religijnego;
 8. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kultury i sztuki sakralnej;
 9. ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji muzycznej, szczególnie religijnej;
 10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, a zwłaszcza pomoc zespołom muzycznym;
 11. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. pogłębianie wrażliwości na wartości duchowe poprzez działalność artystyczną;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z nauczaniem Kościoła.

§ 8

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. aktywne uczestniczenie w życiu liturgicznym Kościoła,
 2. organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, przeglądów itp.;
 3. tworzenie i udostępnianie na różnych nośnikach zbiorów literatury muzycznej;
 4. prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej dotyczącej zagadnień muzycznych, w tym wydawanie nut, publikacji i fonografii;
 5. dokonywanie nagrań na nośnikach audio i video muzyki polskiej i światowej;
 6. aranżowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla dyrygentów, organistów, kantorów, animatorów liturgicznych oraz organizowanie szkoleń dla dyrygentów i chórzystów;
 7. organizowanie warsztatów, kursów, odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów, podnoszących umiejętności i wiedzę członków Federacji oraz społeczności lokalnych, z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin muzyki;
 8. organizowanie spotkań dyskusyjnych, dni skupienia, rekolekcji i pielgrzymek;
 9. organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych oraz innych imprez kulturalnych;
 10. podejmowanie działań studialnych i analitycznych oraz naukowo-badawczych nad stanem muzyki kościelnej;
 11. opracowywanie raportów oceniających sytuację muzyki kościelnej;
 12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi z różnych krajów;
 14. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
 15. wspieranie finansowe i rzeczowe działalności statutowej członków Federacji;
 16. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne realizujące podobne cele,
 17. działania służące ochronie wartości wymienionych w § 7 oraz sprzyjające ich rozwojowi.

§ 9

 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Federacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Federacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
 3. organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, przeglądów itp.;
 4. tworzenie i udostępnianie na różnych nośnikach zbiorów literatury muzycznej;
 5. prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej dotyczącej zagadnień muzycznych, w tym wydawanie nut, publikacji i fonografii;
 6. dokonywanie nagrań na nośnikach audio i video muzyki polskiej i światowej;
 7. aranżowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych dla dyrygentów, organistów, kantorów, animatorów liturgicznych oraz organizowanie szkoleń dla dyrygentów i chórzystów;
 8. organizowanie warsztatów, kursów, odczytów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów, podnoszących umiejętności i wiedzę członków Federacji oraz społeczności lokalnych, z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin muzyki;
 9. organizowanie spotkań dyskusyjnych, dni skupienia, rekolekcji i pielgrzymek;
 10. organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych oraz innych imprez kulturalnych;
 11. podejmowanie działań studialnych i analitycznych oraz naukowo-badawczych nad stanem muzyki kościelnej;
 12. opracowywanie raportów oceniających sytuację muzyki kościelnej;
 13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 14. animowanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi z różnych krajów;
 15. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych,
 16. działania wspomagające technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne realizujące podobne cele.
 1. Federacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie niepokrywającym się ze statutową działalnością odpłatną pożytku publicznego, o której mowa w ust. 2.

§ 10

 1. Federacja realizując powyższe cele opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Dla prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudniać pracowników, także spośród członków.
 2. Członkowie Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnych Oddziałów oraz Komisji Artystycznych przy Zarządzie Głównym i Zarządach Oddziałów pełnią przyjęte funkcje honorowo i nie mogą z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Federacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 12

Członkami Federacji mogą być:

 1. osoby fizyczne działające przy różnych ośrodkach duszpasterskich Kościoła rzymsko-katolickiego, tworzące schole, chóry, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne itp.;
 2. inne osoby fizyczne i prawne akceptujące cele Federacji.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes Zarządu Głównego Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata, popartego uchwałą podjętą przez Zarząd Oddziału Federacji, który udziela rekomendacji. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Prezes Zarządu Głównego zawiadamia pozostałych członków Zarządu Głównego oraz Zarząd Oddziału.
 3. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
 4. czynnie współdziałać w realizacji programu Federacji;
 5. brać czynny udział w inicjatywach, działalności i pracy Federacji;
 6. regularnie uczestniczyć w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Federacji;
 7. regularnie płacić składki przewidziane dla członków zwyczajnych.
 8. Prawem członka zwyczajnego jest:
 9. uczestniczenie w zjazdach Federacji;
 10. bierne i czynne uczestniczenie w wyborach do władz Federacji, z wyjątkiem osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 11. występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji,
 12. otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji,
 13. uczestniczenie w inicjatywach Federacji, w szczególności w działaniach artystycznych organizowanych przez Federację;
 14. prowadzenie w ramach Zespołu działalności artystycznej i organizatorskiej
 15. korzystanie z urządzeń, sprzętu i wydawnictw znajdujących się w użytkowaniu Federacji oraz z innej pomocy zgodnej z działalnością statutową.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie, wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na rzecz Federacji a także zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Federacji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Prezes Zarządu Federacji na podstawie pisemnego wniosku kandydata o przyjęcie w poczet członków wspierających
 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
 4. przestrzeganie zasad i udzielanie wsparcia inicjatywom podejmowanym przez Federację;
 5. spełnianie stałego świadczenia na rzecz Federacji, zgodnie ze złożonym zobowiązaniem;
 6. regularne płacenie składek przewidzianych dla członków wspierających.
 7. Prawem członka wspierającego jest:
 8. występowanie z wnioskami do odpowiednich władz Federacji,
 9. otrzymywanie informacji o inicjatywach i działalności Federacji,
 10. uczestniczenie w inicjatywach Federacji,
 11. korzystanie z urządzeń, sprzętu i wydawnictw znajdujących się w użytkowaniu Federacji oraz z innej pomocy w celach zgodnych z działalnością statutową

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która utożsamia się z celami Federacji zawartymi w Statucie i wspiera majątkowo lub w inny sposób działalność Federacji. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Główny. § 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 2. Członek wspierający, który jest osobą prawną, może:

1) występować z wnioskami do odpowiednich władz Federacji;

2) otrzymywać informacje o inicjatywach i działalności Federacji;

3) uczestniczyć w inicjatywach Federacji.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju Federacji lub realizacji jej celów, zwłaszcza w dziedzinie muzyki kościelnej.
 2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Federacji.
 3. Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Krajowego Zjazdu Delegatów z głosem doradczym.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków właściwych dla innych członków. Przepis § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Zarząd Główny może na indywidualny, umotywowany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne świadczenia.
 2. Jeżeli świadczeniem, o którym mowa w ust. 1 będzie świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy, nie będzie nawiązywany stosunek pracy. Przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stosuje się.

§18

Obowiązkiem wszystkich członków Federacji jest przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał oraz decyzji władz Federacji, a także dbanie o dobre imię Federacji.

§ 19

 1. Karami za naruszenie Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Federacji są:
 2. upomnienie,
 3. nagana
 4. zawieszenie w prawach członka na jeden rok,
 5. wykluczenie z grona członków Federacji
 6. Kary określone w ust 1 nakłada na członków właściwy Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny.

§ 20

 1. Utrata członkostwa w Federacji następuje poprzez:
 2. dobrowolne wystąpienie,
 3. wykluczenie z grona członków przez Zarząd Główny w sytuacji niespełniania obowiązków określonych w § 18.
 4. wykluczenie z grona członków na mocy uchwały właściwego Zarządu Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez rok, pomimo upomnienia;
 5. utratę zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie praw publicznych;
 6. śmierć członka.
 7. Od uchwały Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), członek Federacji może odwołać się za pośrednictwem Zarządu Głównego do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały
 8. Od uchwały Zarządu Oddziału, o której mowa w ust. 1 pkt. 3), członek Federacji może odwołać się do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o podjęciu uchwały.
 9. Odwołania, o których mowa w ust. 2-3 rozpatrywane są na najbliższych zebraniach właściwych organów.

§ 21

Szczegółowe kwestie proceduralne, dotyczące przyjmowania w poczet członków Federacji oraz dotyczące utraty członkostwa w Federacji, a także nakładania kar, nie unormowane w Statucie określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.

Rozdział IV

WŁADZE FEDERACJI

1. Przepisy ogólne

§ 22

 1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania
 2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyła minimum 1/2 uprawnionych, chyba że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu prawidłowo powiadomieni. Quorum nie obowiązuje na zebraniu Krajowego Zjazdu Delegatów i Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału, zwołanych w drugim terminie.
 3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że właściwe władze Federacji postanowią inaczej. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że właściwe władze postanowią inaczej

§ 23

 1. Oświadczenia woli składają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes Zarządu Głównego.
 2. Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Federacji, działając samodzielnie, Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes Zarządu Głównego.

§ 24

 1. Funkcjonowanie krajowych i oddziałowych władz Federacji określają odrębne regulaminy.
 2. Regulaminy Krajowego Zjazdu Delegatów i Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału uchwala na wniosek Zarządu Głównego Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Regulaminy Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału uchwala Zarząd Główny.
 4. Regulaminy Głównej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uchwala Główna Komisja Rewizyjna.

2. Władze krajowe Federacji

§ 25

Władzami krajowymi Federacji są:

 1. Krajowy Zjazd Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

Krajowy Zjazd Członków 

§ 26

 1. Krajowy Zjazd Członków jest najwyższą władzą Federacji.
 2. Krajowy Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Krajowy Zjazd Członków zwołuje Zarząd Główny raz na 2 lata jako zjazd sprawozdawczy, a co 6 lat jako sprawozdawczo-wyborczy
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków jest zwoływany przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem przepisu § 28 ust.5 , w przypadku;
 5. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny;
 6. wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;
 7. pisemnego żądania co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Federacji.
 8. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Członków zwołuje Zarząd Główny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 9. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Krajowego Zjazdu Członków Zarząd zawiadamia Zarządy Oddziałów co najmniej 21 dni przed terminem.
 10. Jeżeli liczba uczestników na Krajowy Zjazd Członków przekroczy 200 zamiast Krajowego Zjazdu Członków zwołuje się Krajowy Zjazd Delegatów, na który Oddziały Federacji wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych. Liczba delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może być ograniczona do 5 delegatów z każdego Oddziału. Kadencja delegata trwa dwa lata.
 11. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
 12. z głosem decydującym: delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zjazdach Delegatów oraz członkowie Zarządu Głównego,
 13. z głosem doradczym: członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi Zarządów Oddziałów, członkowie Komisji Artystycznej i przewodniczący Komisji Artystycznych Oddziałów - o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi.
 14. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Członków lub Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 15. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 16. odwoływanie Zarządu Głównego większością 2/3 oddanych głosów;
 17. przyjmowanie sprawozdań z działalności Federacji i udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Głównemu;
 18. przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;
 19. wytyczanie kierunku, ustalanie programu pracy Federacji, zatwierdzanie ogólnego programu i kierunku działań oraz uchwalanie planów działalności, ocena działalności Federacji,
 20. uchwalanie zmian Statutu,
 21. rozwiązanie Federacji większością 2/3 oddanych głosów, przy liczbie głosujących stanowiącej co najmniej połowę uprawnionych;
 22. nadawanie godności członka honorowego,
 23. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego,
 24. uchwalanie regulaminów, o których mowa w § 24 ust.2 Statutu;
 25. rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków poszczególnych członków Stowarzyszenia
 26. Uchwały Krajowego Zjazdu Członków lub Krajowego Zjazdu Delegatów wiążą wszystkich członków Federacji.

Zarząd Główny

§ 27

 1. Zarząd Główny składa się z 5 - 12 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 6 lat. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów (połowa plus jeden głos). Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Artystycznej, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub ich zastępcy, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Głównego.
 4. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
 5. reprezentowanie Federacji,
 6. kierowanie pracą i całością działalności Federacji,
 7. zwoływanie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, przedstawianie projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów,
 8. przygotowywanie projektu programu działań Federacji;
 9. wykluczanie z grona członków Federacji;
 10. zarządzanie majątkiem Federacji, w tym nadzór nad wydatkowaniem funduszy przez Zarządy Oddziałów;
 11. ustalanie wysokości składek członkowskich dla poszczególnych kategorii członków;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania Oddziałów;
 13. nadzór nad zbiorami literatury muzycznej Federacji;
 14. przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
 15. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Federacji.
 16. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Głównej Komisji Rewizyjnej i Krajowemu Zjazdowi Delegatów. Niezatwierdzenie sprawozdania przez Główną Komisję Rewizyjną i nieudzielanie absolutorium przez Krajowy Zjazd Delegatów powoduje odwołanie Zarządu.

§ 28

 1. W wypadku ustąpienia członków Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji do wysokości połowy składu pochodzącego z wyboru.
 2. Kandydatami na zwolnione miejsca w składzie Zarządu są w pierwszej kolejności osoby znajdujące się na liście kandydatów na członków Zarządu Głównego, sporządzonej w trakcie ostatniego sprawozdawczo-wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów
 3. Niezatwierdzenie decyzji, o której mowa w ust. 1, przez najbliższe zebranie Krajowego Zjazdu Delegatów, powoduje wygaśnięcie mandatu członka Zarządu i wybór nowego członka Zarządu.
 4. Kadencja nowego członka Zarządu wybranego na wakujące miejsce upływa z końcem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka.
 5. W przypadku ustąpienia takiej liczby członków Zarządu Głównego, że nie jest możliwe jego działanie jako statutowego organu Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. W takim przypadku przepisy § 26 ust 5 i 6, § 27 ust 4 pkt. 3 stosuje się odpowiednio

§ 29

Przy Zarządzie Głównym Federacji może działać Komisja Artystyczna, która jest ciałem opiniodawczo - doradczym w zakresie zagadnień muzycznych.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów na okres 6 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału ani w Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 2. Członkiem Komisji może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego. Członkowie Komisji nie mogą być pracownikami Federacji; także z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia.
 4. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 6. bieżąca kontrola działalności Federacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i zgodności z przepisami prawa;
 7. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi oraz określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych uchybień;
 8. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Federacji oraz składanie wniosków do Krajowego Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego;
 9. zwoływanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku opisanym w §28 ust. 5;
 10. występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego i Krajowego Zjazdu Delegatów;
 11. uchwalenie własnego regulaminu i regulaminu Oddziałowych Komisji Rewizyjnych
 12. podejmowanie uchwały o podziale lub pokryciu wyniku finansowego;
 13. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 31

 1. Wakaty w Głównej Komisji Rewizyjnej obsadzane są przez kolejne osoby z listy rezerwowej uchwalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Stwierdzenia objęcia mandatu dokonuje przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w trybie postanowienia. Mandat członka z listy rezerwowej kończy się wraz upływem kadencji uprzednio zajmującego to miejsce członka Komisji.

 

Rozdział V

ODDZIAŁY FEDERACJI

1. Postanowienia ogólne

§ 32

 1. Podstawę utworzenia Oddziału Federacji stanowi uchwała Zarządu Głównego, podjęta na podstawie wniosku zgłoszonego przez co najmniej pięć Zespołów.
 2. Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu Oddziału Federacji określa jego nazwę i siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału IV.

2. Władze Oddziału

§ 33

Władzami Oddziału Federacji są:

 1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Walny Zjazd Delegatów Oddziału

§ 34

 1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Federacji w Oddziale, i jest zwoływany przez Zarząd Oddziału raz w roku.
 2. Walny Zjazd Delegatów Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału jest zwoływany przez Zarząd oddziału raz w roku jako sprawozdawczy i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału w przypadku:
 5. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału,
 6. wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 7. pisemnego żądania co najmniej 1/3 liczby członków zrzeszonych w Oddziale.
 8. Walny Zjazd Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zjazd ten powinien odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 9. W Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział:
 10. z głosem decydującym: delegaci Zespołów, członkowie Zarządu Oddziału,
 11. z głosem doradczym: członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału, członkowie Komisji Artystycznej Oddziału prezesi i dyrygenci, przewodniczący komisji artystycznych Oddziałów – o ile nie zostali wybrani delegatami oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, jeśli Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów został zwołany z inicjatywy Głównej Komisji Rewizyjnej.
 12. Na Walny Zjazd Delegatów Oddziału Zespoły wybierają po 1 delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 20 członków zwyczajnych Zespołu. Liczba delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd może być ograniczona do 1 delegata z każdego Zespołu. Kadencja delegata trwa rok.
 13. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału należy:
 14. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 15. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Federacji,
 16. odwoływanie Zarządu Oddziału większością 2/3 oddanych głosów;
 17. przyjmowanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 18. przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 19. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału,
 20. rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i wniosków delegatów.
 21. Uchwały Walnego Zjazdu Oddziału wiążą członków Federacji w Oddziale.

Zarząd Oddziału

§ 35

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona co najmniej Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwołuje je Prezes, który kieruje pracami Zarządu Oddziału i reprezentuje Zarząd.
 3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Artystycznej Oddziału, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub ich zastępcy a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu Oddziału.
 4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 5. reprezentowanie Oddziału,
 6. kierowanie pracą Federacji w Oddziale,
 7. zwoływanie obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału,
 8. występowanie z wnioskami do nadrzędnych organów Federacji.
 9. dysponowanie funduszami Oddziału.
 10. Zarząd Oddziału składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) Komisji Rewizyjnej Oddziału i Walnemu Zjazdowi Delegatów Oddziału.

§ 36

 1. Przy Zarządzie Oddziału może działać Komisja Artystyczna, jako ciało opiniodawczo - doradcze w zakresie zagadnień muzycznych.
 2. Zarząd Oddziału powołuje Przewodniczącego Komisji Artystycznej oraz na jego wniosek innych członków tej Komisji. Przewodniczącym Komisji Artystycznej może zostać także członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału na okres 4 lat. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie Głównym, w Zarządzie Oddziału ani w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Nad pracami Komisji czuwa przewodniczący Komisji. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 4. bieżąca kontrola i ocena działalności Federacji w Oddziale i Zarządu Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 5. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
 6. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
 7. występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
 8. Komisja składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału oraz do Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

ZESPÓŁ

Postanowienia ogólne

§ 38

 1. Zespół jest podstawową formą organizacyjną skupiającą członków zwyczajnych Federacji i liczy minimum 5 członków.
 2. Zespół prowadzi działalność w oparciu o własny regulamin.
 3. Zespół zgłasza Zarządowi Oddziału prezesa, skarbnika i dyrygenta Zespołu.

Rozdział VII

MAJĄTEK FEDERACJI

§ 39

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Federacji powstaje:
 3. ze składek członkowskich,
 4. z darowizn,
 5. ze spadków,
 6. z zapisów,
 7. z dochodów z własnej działalności Federacji,
 8. z dochodów z majątku Federacji,
 9. z ofiarności publicznej,
 10. z odpisu 1% podatku od osób fizycznych.

§ 40

W przypadku powołania Federacji do dziedziczenia, Federacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, w przeciwnym wypadku składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 41

Federacja może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 42

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych Federacji.

§ 43

 1. Federacja posiadając status organizacji pożytku publicznego może prowadzić statutową odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 3 ust. 3 Statutu.
 2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.
 3. Dochody Federacji z pozostałych źródeł mogą być w szczególności wydatkowane na potrzeby członków zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny z zastrzeżeniem art. 20 pkt. 7) ustawy przywołanej w ust. 1, polegającym na tym, że zakazuje się uprzywilejowania w stosunkach cywilnoprawnych członków Federacji, członków organów Federacji, pracowników oraz ich osób bliskich w stosunku do osób trzecich w ten sposób, że zabrania się:
 4. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w Federacji małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 5. przekazywania majątku Federacji na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 6. wykorzystywania majątku na rzecz członków Federacji, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
 7. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 44

 1. Federacja prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Federacja opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.

§ 45

W przypadku rozwiązania Federacji cały majątek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski z przeznaczeniem na cele określone w Statucie Federacji.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

 1. Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Krajowy Zjazd Członków lub Krajowy Zjazd Delegatów, zgodnie z § 26 ust.9 pkt. 6.
 2. Statut Federacji i wszelkie zmiany w nim dokonane wymagają zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

§ 47

 1. Federacja może zostać rozwiązana uchwałą Krajowego Zjazdu Członków lub Krajowego Zjazdu Delegatów, zgodnie z § 26 ust. 9 pkt. 7.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zarząd Główny zawiadamia o podjętej decyzji Konferencję Episkopatu Polski oraz przygotowuje postępowanie likwidacyjne.

§ 48

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ