Spis treści

I. Co to jest Caecilianum

Federacja Caecilianum jest organizacją stworzoną przez chórzystów i dla chórzystów, po to, by wspierać działania zespołów w ich rodzimych społecznościach lokalnych, a także ewangelizować przez muzykę i tym samym budować wspólnotę Kościoła. Federacja Caecilianum działa w terenie poprzez oddziały:

  • Oddział I Warszawski
  • Oddział II Poznański
  • Oddział III Bydgoski
  • Oddział IV Krakowski

W listopadzie 2008 roku podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Związek Chórów Kościelnych Caecilianum zmienił nazwę na Federacja Caecilianum. Federacja zrzesza ponad 130 chórów z terenu całej Polski, w których działa ok. 4500 członków.
Wszystkie zespoły, które chcą należeć do Caecilianum powinny zgłosić chęć wstąpienia albo do Zarządu Oddziału albo bezpośrednio do Zarządu Głównego. Caecilianum jest organizacją, w której wszyscy pracują dla piękna muzyki w liturgii. Uczymy się od siebie wzajemnie i od najlepszych specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Głównym celem Federacji Caecilianum jest dbałość o piękno muzyki chóralnej o przeznaczeniu liturgicznym. Organizując liczne przeglądy, konkursy i festiwale Caecilianum stara się pokazywać i promować wartościową muzykę sakralną. Dąży również do podnoszenia jej poziomu wykonawczego poprzez organizowanie kursów wokalnych, warsztatów chóralnych i warsztatów mistrzowskich z emisji głosu, dyrygentury a także kongresów, sympozjów i szkoleń dla animatorów życia muzycznego Kościoła. Pomocą w realizacji wszystkich tych celów jest stworzona przez Federację biblioteka nutowa, w której gromadzona jest wartościowa literatura chóralna.

Federacja jest organizacją otwartą. Każdy chór, zespół czy orkiestra może do niej wstąpić. Są wśród nas zespoły działające przy uczelniach, szkołach czy domach kultury. Jedynym warunkiem członkostwa jest gotowość do realizacji celów oraz akceptacja i przestrzeganie postanowień Statutu Federacji. Wszyscy członkowie władz Federacji to jest Zarządów, Komisji Artystycznych i Komisji Rewizyjnych wszystkich szczebli pracują społecznie zgodnie z § 10 pkt. 2 Statutu Federacji.

Organizując Caecilianum zamierzaliśmy wspólnie:

  • Pielęgnować muzykę religijną i podnosić poziom jej wykonywania przez zespoły Caecilianum,
  • Promować wartościową twórczość muzyczno-liturgiczną i chronić dobra religijnej kultury muzycznej poprzez organizowanie bibliotek i wydawnictw,
  • Pomagać zespołom poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów chóralnych, wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie ciekawych utworów i opracowań,
  • Kształtować postawy służenia Bogu i ludziom oraz przyczyniać się w ten sposób do pogłębienia wiary i wrażliwości na wartości duchowe człowieka.

Wszystkie cele Caecilianum wymienione są w Statucie w rozdziale II.

FEDERACJĘ CAECILIANUM WSPIERAJĄ